**دلنوشته های من** زندگی را ورق بزن... هر فصلش را خوب بخوان.... با بهار برقص... با تابستان بچرخ... در پاییزش عاشقانه قدم بزن... با زمستانش بنشین و چایی را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش... زندگی را باید زندگی کرد،انطوری که دلت میگوید مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری... http://asemanman94.mihanblog.com 2020-08-02T14:00:34+01:00 text/html 2019-10-28T20:11:03+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** عشق اگر عشق باشد... http://asemanman94.mihanblog.com/post/256 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8376558576/images_2_.jpg" alt=""></div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff9966"><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff9966"><br></font></b></div>- من همه رو از خودم رنجوندم ،توروهم رنجوندم ،دیگ نمیتونم ادامه</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff9966"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff9966">&nbsp;بدم اگه با من باشی تورو هم تو هم توی مشکلات غرق میشی...</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff9900">+ شناکردن رو یاد میگیرم ...</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="2" color="#66ffff">(عشق یعنی همراه بودن در هر شرایطی نه فقط همراه بودن در خوشیا..)</font></div><div><br></div><div><br></div> </div> text/html 2019-09-01T18:45:05+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** دلتنگی ... http://asemanman94.mihanblog.com/post/255 <div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff">این پست رو بدون عکس میذارم تا خودتون چشماتونو ببندین و برین به</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff">&nbsp;زمان بچگیتون و&nbsp; تصاویرشو مرور کنید و لذت ببرید</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">&nbsp;</font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div>دوران مدرسه ی ما کتاب جلد کردن یک تخصص ویژه در حد دکترا&nbsp;</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">محسوب</font></b><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">میشد...</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">اصلا این مقوله در شبهای منتهی به اول مهر برای خودش یک رخداد عظیم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">فرهنگی اجتماعی بود و اداب و مناسک خاص خودش را داشت...</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">&nbsp;حرفه ای ترها</font></b><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">حتی دفتر چهل برگ را هم به تمیزی کتاب جلد میکردند...</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">آه خدای من !!</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">&nbsp;میدانم شما نسل جدیدی ها باور نمیکنید!! وقتی کناردست مادرمان</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">مینشستیم و چسب شیشه ای براش میکندیم ، آن لحظاتی که کتاب را نود</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">&nbsp;درجه نگه میداشتیم خیلی حساس و نفس گیر بود ... همش استرس</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">&nbsp;داشتیم که پرز فرش لای جلد کتاب و چسب نماند ... امان از ان لحظه ای</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">&nbsp;که کتار جلد کردن تمام میشد و کتاب مثل آدمی که چوب توی استینش&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">کردند</font></b><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">جلدهاش عینهو بال پرنده باز میماند ...&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">عجب دورانی داشتیم ....</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff">نمیدانم بگویم یادش بخیر یا نه ... اما هر چه بود تمام شد و خاطره ها ثبت</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff">&nbsp;شدند در دفتر زندگی ...</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff">دفتر زندگیتون پر از خاطرات قشنگ..</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff">.<br></font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><br></font></b></div><div><br></div></div> </div> </div> text/html 2019-04-27T13:11:29+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** فاصله ها روییدند... http://asemanman94.mihanblog.com/post/253 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8358728084/6%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA.jpg" alt=""></div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div></font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">آخرین وعده ی دیدار من و باران بود&nbsp;</font></b><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">این هوای دونفره ، بی تو چه بی عنوان بود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">ذهن من زمزمه ی یاد تورا خط میزد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">یادت اما چه نهان ... گوشه ی دل پنهان بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">کافه این بار دمادم به دلم میتازید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">آخرین کافه ی تاریک و شب و فنجان بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">موی من رنگ شبش را به دلم میپاشید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">مثل یک جنگ زده ... شهر دلم ویران بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">مرگ در پشت همین خانه کمین کرد و نشست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">بغض.. از تک تک این خاطره آویزان بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">گفته بودی که یقین کن ... یه خدا ... میمانم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">اخرین مهلت افسونگری ایمان بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">همه ی فاصله ها در دل من روییدند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">و فروریخت مرا ، فاصله نه !طوفان بود.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2">(نمیدونم شاعرش کیه)</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ccff" size="2"><br></font></b></div><div><font color="#9999ff"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بعد از مدت ها سلام ...</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div><br></div> text/html 2018-12-28T11:25:34+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** سخن حکیمانه http://asemanman94.mihanblog.com/post/252 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8347136734/photo_2016_02_29_14_25_43.jpg" alt=""></div><div><br></div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div>روزی پادشاهی فرمان داد تاهرکس جمله ی</font></b><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;حکیمانه ای بگوید به او</font></b><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">چهارصدسکه ی طلا بدهند...</font></b><div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">روزی درحالیکه ازکنار مزرعه ای میگذشت پیرمرد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;نود ساله ای را دیدکه مشغول کاشتن نهال زیتون است ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">شاه جلو رفت و از پیرمردپرسید ، نهال زیتون بیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;سال طول میکشد تا به بار</font></b><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;بنشیند و ثمر دهد تو با این</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;سن و سال با چه امیدی نهال زیتون می کاری؟!!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">پیرمردلبخندزدوگفت:دیگران کاشتند و ماخوردیم،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">ما میکاریم تادیگران بخورند ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">سلطان از جواب پیرمردخوشش امد وگفت:واقعاجواب</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;حکیمانه ای&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">بود ودستور دادچهارصدسکه طلا به او بدهند.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">پیرمرد خندید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">سلطان گفت: چرا میخندی؟؟!!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">پیرمردگفت:زیتون بعداز بیست سال ثمر میدهداما</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;زیتون من الان ثمرداد..!!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">سلطان باز از جواب پیرمرد خوشش امد و چهارصد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;سکه ی دیگر به او داد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">پیرمرد باز خندید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">سلطان پرسید:اینبار برای چه میخندی؟؟!!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">پیرمردگفت:زیتون سالی یکبار ثمرمیدهداما زیتون&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">من امروزدوبار ثمرداد!!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">سلطان باز دستون دادچهارصد سکه ی دیگربه او&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">بدهند و به سرعت از آنجادورشد.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">از سلطان پرسیدند:چرا با عجله میروید؟؟!!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">سلطان گفت : نود سال زندگی با انگیزه و هدفمند ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;از او مردی ساخته که&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">تمام سخنانش سنجیده و&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">حکیمانه است پس لایق پاداش است.اگر&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">میماندم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900">&nbsp;خزانه ام را خالی میکرد .....</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff9900"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">این حکایت میتونه یه تلنگر مفید و اساسی برای هممون برای&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">جدی گرفتن زندگی و عمری که داریم سپری میکنیم و</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">&nbsp;حواسمون به کارایی که میکنیم، به نگاهمون به اطرافمون،به</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">&nbsp;اتفاق های خوب وبدی که داره برامون میوفته باشه چون همه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">&nbsp;انچه این روز ها داریم تجربه میکنیم قراره از ما یه ادم مسن&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">فهمیده&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">و پخته بسازه یا شایدم یه ادم پیری بشیم که فقط</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">&nbsp;سنش بالاس ....&nbsp;</font></b></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="1" color="#ff9900"><b style="">(عکس ربطی به موضوع نداره همینطوری خوشم اومد گذاشتمش</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><b style="">)</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#ff99ff">(التماس تفکر در زندگی)</font></b></div> </div> </div> text/html 2018-12-20T18:13:09+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** ***یلداتون مبارک*** http://asemanman94.mihanblog.com/post/250 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018792/8_Copy_Copy_Copy_Copy.gif" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018734/shabechele_photokade.jpg" alt=""></div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346018750/pichak_net_37_Copy_2_.gif" alt=""></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff"><br></font></b></div></font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff99ff">یلدا </font><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666">یعنی یادمان باشد که زندگی انقدر گوتاه است که یک دقیقه بیشتر&nbsp;</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666">باهم بودن را باید جشن گرفت&nbsp;</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018850/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018850/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018850/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018850/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018850/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018850/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666">هندوانه تون شیرین / انارتون ابدار و سرخ / اسمان شب یلداتون پرستاره /&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666">زمستونتون سرد و برفی / فال حافظتون نیک / دلتون گرم / تنتون سلامت /&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666">لبختون خندون باد</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346018942/toptoop_ir%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8_%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346019342/14_Copy_Copy_Copy_2_.gif" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#66ffff" size="3" face="Mihan-IransansLight"><b>تنها چند دقیقه ناقابل میتواند از یک شب عادی ، شب یلدا بسازد ؛</b></font></div><div><font color="#66ffff" size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div><font color="#66ffff" size="3" face="Mihan-IransansLight"><b>ولی باهم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است ..&nbsp;</b></font></div><div><font color="#66ffff" size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div><font color="#66ffff" size="3" face="Mihan-IransansLight"><b>قدر همدیگر را بدانیم&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> </div> text/html 2018-12-17T11:54:45+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** گذر زمان نزدیک است http://asemanman94.mihanblog.com/post/249 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>این متن رو که در زیر براتون نوشتم رو یجایی خوندم ولی وقتی خوندمش</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>&nbsp;یه حس سردرگمی بهم دست داد ... راستش نمیدونم به این متن معتقدم&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>یا نه ؟!! آیا واقعا احتمالش هست که یه روزی برای این روز هایم دلم تنگ&nbsp;</b></font></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">بشه یا نه ؟!! آیا ممکنه زیبایی هایی در این روزها و این لحظات باشه و من</b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;نبینم و متوجهش نباشم و یه روزی دلتنگ بشم و افسوس بخورم؟؟!!!&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">نمیدونم ... البته اینحرفام به این معنی نیست که روزگارم داره بد میگذره یا&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">اصلا زیبایی وجود نداره بلکه منظورم اینکه ایا علاوه بر انچه که انجام میدهم</b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;کار دیگه ای میشه انجام داد یا نه؟!! علاوه بر این زیبایی و زشتی که میبینم&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">و روزگار میگذرانم ، چیز دیگری هم هست که باید ببینم و درک کنم؟؟!!!</b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(102, 255, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;گاهی وقتا کلافه میشم از این همه سردرگمی و گذر سریع زمان .....</b></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346017092/3569a7ae952d2be7eeefae11448bd904.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>به خودت بیشتر نگاه کن&nbsp;</b></font><div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>بیشتر چهره ات را در آیینه تحسین کن ...</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>گاهی خودت را نیمه ی گمشده ی خودت بدان....</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>شاید یکروز دلت برای امروزت تنگ شد&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b>گذر زمان از انچه در ایینه میبینی نزدیک تر است ...!!!</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><b style="">( وبلاگم از امروز به بعد فعالتر خواهد بود ... لطفا با کامنت ها و حضورتون&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><b style=""><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#9999ff"><b style="">همراهی ام کنید ... ممنون)</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-10-26T19:15:56+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** انتخاب فرد مناسب http://asemanman94.mihanblog.com/post/248 <div><br></div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8340988292/download.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div>روزی فیل با سرعت از جنگل میگریخت!</font></b><div><div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff">سبب را پرسیدند گفت: شیر دستور داده تا گردن همه ی زرافه ها را بزنند!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff">گفتند : تو را چه به زرافه ! تو که فیل هستی پس چرا نگرانی ؟!</font></b></div></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff">گفت : بله میدانم فیل هستم ؛ اما جناب شیر ، الاغ را به پیگیری این دستور&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff">ماموریت داده !!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ccccff">وقتی ماموریت مهم را بر دوش افراد بیسواد و نادان میگذارند ، نتیجه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ccccff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ccccff">&nbsp;فاجعه بار خواهد بود !!</font></b></div> </div> text/html 2018-09-28T15:29:18+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** به کجا پر بزنم؟ http://asemanman94.mihanblog.com/post/246 <div><b><font size="2" color="#ff9900">(شعر عکس نوشته از شهریار)</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338486518/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">به کجا پر بزنم تا که دل من وا بشود ؟!</font></b><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">یا کمی چشم ترم غرق تماشا بشود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">بی تو انگار که شب را به تنم دوخته اند&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">باش! تا در دل من مطلع فردا بشود</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">مثل اشعار پر نغض "رهی" میمانی</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">که بعید است دگر مثل تو پیدا بشود</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">وه چه امید محالیست که باشم چون تو</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">چه کسی دیده که یک برکه چو دریا بشود؟!</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">این دل آینه ی خرد تو را کم دارد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">تاکه از برق دو چشمان تو زیبا بشود</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">خسته ام ! زین همه کابوس که در من جاریست&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans">کاش باشی که جهانم همه رویا بشود ...</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><font color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans" size="2">این شعرو نمیدونم از کی هست هرکسی اطلاع داره بهم کامنت بده لطفا</font></div><div><font color="#ffcc00" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff9900" size="3"><b>پاییزتون رنگارنگ</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div> text/html 2018-09-19T08:32:21+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** تاسوعاوعاشورای حسینی تسلیت http://asemanman94.mihanblog.com/post/245 <div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337840018/456734677887906.jpg" alt=""></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div>مثل عباس کسی هست دلاور باشد؟!</b></font><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>با همه ی تشنگی اش یاد برادر باشد</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>مثل عباس کسی هست که سقا باشد؟!</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>جگر سوخته اش حسرت دریا باشد</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>هیچ کس مثل ابالفضل وفادارنبود</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>لایق تشنگی و اسم علمدار نبود</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>هرکسی خواست که فردا به شفاعت برسد</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>یا ابالفضل بگوید به سلامت برسد. ...</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8337678192/10531425989185853640.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>الان که این پستو میزارم بارون گرفته... انگار اسمون</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>&nbsp;به حسرت روز تاسوعا کربلا داره گریه میکنه ولی</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>افسوس که دیر شده.... کاش اون موقع کربلا هم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>بارون&nbsp;</b></font><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>میگرفت .... امروز بارون اصلا حال خوبی بهم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#cccccc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>نمیده&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337678550/عکس_شهادت_امام_حسین_300x293.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2018-09-02T08:49:16+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** گرگ یا اهو؟!! http://asemanman94.mihanblog.com/post/242 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8336119784/10531467875647233258.jpg" alt=""></div> <b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div>هر حیوانی که از دور دیدی و ندانستی سگ و&nbsp;</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">گرگ است یا آهو ،</font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">&nbsp;ببین رو به سمت&nbsp; مرغزار و</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">&nbsp;سبزینه&nbsp; است&nbsp; یا لاشه و استخوان؟؟!!</font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">آدمی راچون نشناسی،ببین به کدام سمت میرود..!!</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">(مجالس سبعه ،مولانا)</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></div><div><br></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">این علفها مینهم از بهر چیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">تا پدید آید که حیوان</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">&nbsp;جنس کیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">گرگ از آهو چو زاید کودکی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">هست در گرگیش و آهویی شکی&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">تو گیاه و استخوان پیشش بریز</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">تا کدامین سو کند او گام تیز</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">گر به سوی استخوان آید سگست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">ور گیاه خواهد یقین آهو رگست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">قهر و لطف جفت شد با همدگر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">زاد ازین هر دو جهانی خیرو شر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">تو گیاه و استخوان را عرضه کن</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">قوت نفس و قوت جان را عرضه کن</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">گر غذای نفس را جوید ابترست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">ور غذای روح خواهد سرورست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">گر کند خدمت تن ، هست خر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">ور رود در بحر جان یابد گهر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">گرچه این دو مختلف خیر و شرند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">لیک این هردو به یک کار اندرند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">انبیا طاعات عرضه میکنند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">دشمنان شهوات عرضه میکنند ......</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#66ffff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(مولانا ، مثنوی معنوی، دفتر دوم)</font></b></div> </div> </div> text/html 2018-08-11T16:16:42+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** از دل تا عمل http://asemanman94.mihanblog.com/post/240 <div><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cccccc"><br></font></b></div><b><font size="3" color="#cccccc"><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cccccc"><br></font></b></div><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334198418/285313140_parsnaz_ir.jpg" alt=""></div><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cccccc"><br></font></b></div><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cccccc"><br></font></b></div><font face="Mihan-Iransans">بعضی ها میگن :</font></font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans">دلت که پاک باشه ، کافیه ...</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans">حالا نماز هم نخوندی نخون عیب نداره ....</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans">روزه هم نگرفتی نگیر عیب نداره .....</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans">به نامحرم نگاه کردی اشکال نداره ...</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans">و غیره ....</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ffff33" face="Mihan-Iransans">فقط سعی کن دلت پاک باشه ...!!!</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">جواب قرآن :</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">آنکس که تو راخلق کرده است ،اگر فقط&nbsp;</font></b><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">دل&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">پاک برایش کافی بود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">فقط میگفت " آمنوا ..."</font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">در حالیکه گفته : " آمنوا و عملوا الصالحات "</font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">یعنی هم دلت پاک باشه&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#66ff99" face="Mihan-Iransans">هم کارت درست باشه&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ff9900">اگر تخمه کدو رو بشکنی و مغزش را بکاری سبز نمیشود&nbsp;</font></b></font></div><div><b><font size="3" color="#ff9900" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ff9900">و اگر فقط پوسته اش را بکاری باز هم سبز نمیشود&nbsp;</font></b></font></div><div><b><font size="3" color="#ff9900" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<b><font size="3" color="#ff99ff">مغز و پوست باید باهم باشند ....</font></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3" color="#66ffff">(التماس تفکر)&nbsp;</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></font></div> text/html 2018-07-22T16:29:01+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** کجایی ؟؟!! http://asemanman94.mihanblog.com/post/239 <div><br></div> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332479184/zhin_7_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font color="#ff9966"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">ا</font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">ی آنکه مرا برده ای از یاد ، کجایی ؟</font></b></font><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ff9966"><br></font></b></div><div><font color="#ff9966"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">بیگانه شدی ، دست مریزاد ، کجایی؟</font></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">در دام توأم ، نیست مرا راه گریزی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ff99"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans">من عاشق این دام و تو صیاد ، کجایی؟</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99">محبوس شدم گوشه ی ویرانه ی عشقت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#66ff99"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font color="#66ff99"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans">آوار غمت بر سرم افتاد ، کجایی ؟</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ffff00">آسودگی ام ، زندگی ام ،دار و ندارم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ffff00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffff00"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در راه تو دادم همه بر باد ، کجایی؟</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#33ccff">اینجا چه کنم ؟ از که بگیرم خبرت را؟</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font color="#33ccff"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans">از دست تو و ناز تو فریاد ، کجایی؟</font></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#c0c0c0">دانم که مرا بی خبری میکشد اخر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#c0c0c0"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#c0c0c0"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دیوانه شدم خانه ات آباد ، کجایی؟</font></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ccccff">(پریناز جهانگیر)</font></b></div> text/html 2018-07-15T08:44:15+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** ***روز دختر مبارک *** http://asemanman94.mihanblog.com/post/238 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331829184/feuerwerk27.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331829318/feuerwerk26.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331829334/feuerwerk25.gif" alt=""></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div> <b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828418/gfqh1l71u7g0jgi0b0dm.jpg" alt=""></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828876/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828876/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828876/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828876/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828876/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828876/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></font></b><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">ما دختر شدیم تا طره طره شب را به دستان قدرتمند&nbsp;</font></b></div><div><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">معشوق&nbsp;</font></b><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><div style="display: inline !important;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><div style="display: inline !important;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">بکشانیم ...</font></b></div></font></b></div></font></b></div></font></b><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">دختر شدیم تاچین چین دامن مان امن ترین جای&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">دنیاباشد</font></b><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">برای سری که پر از دردسر است ....</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">دختر شدیم تا سمبل زیبایی و احساس&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">سمبل رقص و طراوت ،&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">و پر از شور و اشتیاق برای عاشق بودن باشیم ..</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">صورتی ترین احساسات دنیا از آن ماست&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">اصلا بهار آغاز نمیشود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">مگر آن روزی که دختری جلوی آینه لب هایش را همرنگ&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">توت&nbsp;</font></b><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">فرنگی کند ...</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">یا در زیر درختانی که به عشق آذین بسته شده اند&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">شکوفه های گیلاس را لای موهایش بکارد&nbsp; ...</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff99ff">&nbsp; &nbsp; </font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6666">&nbsp; *** روز دختر مبارک***</font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8331828784/pichak_net_37_Copy_2_.gif" alt=""></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331828684/animation_6_.gif" alt=""></div><div><br></div> text/html 2018-06-25T14:31:25+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** تاری بزن با ساز دل http://asemanman94.mihanblog.com/post/237 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8330134326/Photos_Profile_Love_31.jpg" alt=""></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b>تاری بزن با ساز دل ، آتش بزن بر راز دل&nbsp;</b></font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b>وانگه همین پیمانه را ، لبریز کن با ناز دل&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ffff00"><b style="">چنگی به دلداری زنی ، سازی به غمخواری بزن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ffff00"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffff00"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b style="">دلدار را پیمانه شو ، سریز شو با ساز دل&nbsp;</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#66ff99"><b>این روزها داد دلم ، گویی به آسمان رسد&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#66ff99"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#66ff99"><b>چون ابر میاید ز دور ، باران بخوان آواز دل&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#33ffff"><b>بر چهره ی گلگون گل ، رنگی ز مستی نقش کن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#33ffff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#33ffff"><b>تا چهچهه بلبل شود ، بر گوش او آغاز دل&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#9999ff"><b>آید به گوشم نغمه ای ، از دور دست زندگی&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#9999ff"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#9999ff"><b>شهر دلم آشوب شد ، سویم بیا سرباز دل</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><b>با عشق راضی میشوی ، دلدار شو اینک مگو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff99ff"><b>پیمانه ای دیگر بریز ، تا من شوم شهباز دل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b>این لحظه گر راضی شوی ، فردا به رویا میرود&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b>دنیای من آغوش توست ، اینگونه شد پرواز دل&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ffff33">(مولانا)</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-06-13T12:26:15+01:00 asemanman94.mihanblog.com لیدا *** **عید فطر مبارک ** http://asemanman94.mihanblog.com/post/235 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329115842/pichak_net_37_Copy_2_.gif" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329115742/00853951039654480919.gif" alt=""></div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329115950/feuerwerk27.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329116000/feuerwerk26.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329116068/feuerwerk25.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div><br></div></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b>کم کم غروب ماه خدادیده میشود/صدحیف که این بساط برچیده میشود&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b><br></b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b>دراین بهاررحمت و غفران ومغفرت/خوشبخت ان کسی ست که بخشیده&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b>میشود&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116268/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116268/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116268/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116268/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116268/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116268/animaatjes_floaties_bloemen_35319.gif" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329116142/Dance_22.gif" alt=""></div><div><br></div>